CỔ TRANG

STT TIẾNG TRUNG PHIÊN ÂM TIẾNG VIỆT
1 平身 Píngshēn bình thân
2 快去 Kuài qù đi nhanh đi
3 Tíng dừng
4 大人 Dàrén đại nhân
5 前去 Qián qù đi trước
6 平安 Píng’ān bình an
7 以后 Yǐhòu sau này
8 希望 Xīwàng hi vọng
9 Zhuā bắt
10 奸计 Jiānjì gian kế
11 中计 Zhòng jì trúng kế
12 总之 Zǒngzhī tóm lại
13 行刑 Xíngxíng tử hình
14 行动 Xíngdòng hành động
15 放箭 Fàng jiàn bắn tên
16 别动 Bié dòng không được di chuyển
17 认识 Rènshí quen biết
18 难关 Nánguān cửa khó
19 肯定 Kěndìng nhất định
20 相信 Xiāngxìn tin tưởng
21 之计 Zhī jì kế sách
22 保重 Bǎozhòng bảo trọng
23 一生平安 Yīshēng píng’ān cả đời bình an
24 声音 Shēngyīn âm thanh
25 全国 Quánguó cả nước
26 点火 Diǎnhuǒ châm lửa
27 大胆 Dàdǎn to gan
28 已经 Yǐjīng đã
29 干净 Gānjìng sạch sẽ
30 叁见 Sān jiàn tham kiến

Bài viết liên quan